100 Booty Kate Louboutin Ankle Boots Christian So Iq8Twn7
Coat Womens Stella Ink 2017 Mccartney On 42 Sale Wool VMKOOPEI öiau- eu. <gn vrouw, met wier woniug de haan* gemeenschap had, er op af, gewapend met poken en tang, met een zakje peper enz. half gekleed, bibberend van de kou, (en van moed?) Angslig wachtten ze boven a:an den trap, want nu hoorden ze duidelijk voetstappen, deze naderen, de trapdeur gaat open en met een gil valt een vrouwspersoon tegen den trap aan. 't Was de dienstmaagd, die misleid door het op de sneeuw helder weer kaatst maanlicht, had gemeend dat het hanr lyü was urn op te staan. Zij had in de huis kamer de kachel aangemaakt, theewater op gezet en ze was dapper begonnen met liet zachlkens hanteren van stoffer en blik, toen zy, getroffen door geritsel en door licht, zich naar de trap begaf, alwaar zij hevig ontstelde op het zien van zoo'n geweldige „gewapende macht." Twee boeren in het dorp Piscinola, bij Napels, kregen onlangs verschil over den ei gendom van een stuk land, de twist liep zoo hoog, dat di gezinnon der beide pariyen met eikonder slaags raakten. In dat gevecht werden de beide boeren gedood, terwijl de vader van den een, en twee vrouwen uit het gezin van den ander gekwetst werden. De Oostenrijksche kroonprins Rudolf bevindt zich thans i:i Hongarije op de jacht en maakt zich daar zeer populair door de wijze, waarop hij met de landlieden omgaat. Dezer dagen vond hij op een landweg, dien hij met zijn gezelschap passeerde, een boe renwagen, waarbij eenige boeren stonden te praten. De eigenaar van den wagen had juist een vracht aardappelen aan een ander ver kocht eo de kooper betaalde hem het ver schuldigde bedrag. Door een windvlaag ont kwam een banknoot van vijf gulden aan de hand van de boer en vloog het luchtruim in. Op het volgende oogenblik knalde een schot en de banknoot vloog in vele stukken in 't rond. Verrast keek da boer, wie hem die poets gespeeld had. en bij herkende in den schutter den kroonprins. Deze liet hem bij zich komen en wilde hem tot vergoeding een banknoot van 10 gulden geven. De boer echter nam bet geld niet aan maar verklaarde dat hij er nog wel een andere banknoot voor over had, om een nieuw bewijs van 's prinsen bekwaamheid als schutter te zien. Nu tastte de prins in zijn jachtbuis en bood den boer een sigaar aan, die deze onder dankbetuiging aannam en met de verzekering, dat bij haar lot aandenken zou bewaren. BUITENLAND. Moscou, 2 Dec. Gister-avond, toen do Keizer zich reeds hier bevond, werd de tweede Keizerlijke trein, die nog onderweg was, door het ontploffen van een bagage-wagen vernield. De goederenwagen sprong in de lucht en deed zeven wagens derailleren. Er zijn geen men- scben bij deze ramp gekwest, Moscou, 3 Dec. Gister had hier een manifestatie plaats voor het Kreinlin-palais, dat de Keizer tijdens zijn verblijf alhier betrokken beeft. Vóór de Keizer op het balcon verscheen, las de hofmaarschalk de tijding voor van den gister plaats gehad hebbenden aanslag op hel leven van Z. M. Een algemeen gejubel liet zich booren uit de menigte bij de medédeelirg, dat den Vorst geen leisel was overkomen. Daarop verscheen de Keizer en hield de vol gende toespraak „Het verheugt mij, dal ik u mag weder zien, want ik herinner mg de bewijzen van uwe trouw en aanhankelijkheid bij gelegen heid van de gebeurtenis van den 2n April (aanslag op hel leven des Keizers) en ook wéér gister door u beloond. „Goci redde mij en allen die met mij wa ren. Ik heb mij aan de hoede van de Voor zienigheid toevertrouwd, maar de oproerige geest moet uitgeroeid worden. Daarom wend ik mij tot u en tot alle welgezinder», om mij u medewerking tb verleeoen tot hel vernie tigen vau het kwaad, dat wortel heeft ge floten." 0»d«r de feesteu bQ gelegenheid vau het Spaansche huwelijk behoorde o. a. een stierengevecht. Weer dan 15000 personen woonden dit bij. De korrespondent vau de Figaro deelt als zijn indruk daarvan mede, dat bet afgrijselijk is om bij te wonen, hoe die slieren langzamerhand elkander verinooi- den, onder het toenemend gejuich van dui zenden manneu, vrouwen eu kinderen. Een groote menigte vreemdelingen verliet met hem halverwege het schouwspel en zwoer nooit meer zoo iets afgrijselijks te gaan zien. kerknieuws BEROEPEN te Harderwijk, ran den Hamme, Elapeet. Doeticheui, P. Moll, Pijnacker, Est. W. ran Asch, cand. Stad aan het llaringrliet, W. Willenis, Lopikerkapel. Driehuizen cn Zuidichermer, H. ran der Hoeven Drielich, Nieuwlaad. Overzande en Driewegen, H. van Selnu, Nisso. Soesterberg, dr. A. van der Mier, Uarlingen. Schalsum, D. W. L. Offerkaus, Oosterwicrum. Kollum, H. van Kasteel, Oppenhuizen. AANGENOMEN naar: Ginncken, Pb. Peter, Wageningen. Wijngaarden, J. L, Tichelaar, cand. Kuilenburg, W. Mijsburg, Purmerend. Steenwijk, W. A. van Griethuizen, Jour». Lecgkerlt, J. Kijf fioerma, Saazum. BEDANKT voor: Harderwijk, J. Bruminelkamp, Amsterdam. Lettelbert, J. van Belkum, Varik. Zevenhuizen, Schuller tot Peursem, Heukeluiu. Helder, W. Mijsberg, Purmerend. SerooskerKe, J. A. P Ris Lumbers, Barneveld. Ter Kaple c. a., E. Otten, Ter Aa. Exmorra, B. Jaarsuia, cand. Gorinchem en 'a Grevelduin-Kapelle, P. Deetman, Kampen, Wanneperveen, it. Jaarsma, cand. OVERYELUWSCHE NIEUWSTIJDINGEN. Onbekende brieven verzonden door bet postkantoor Harderwijk in de 2e helft der maaud October. Tooren, Amsterdam, uit Putten. K. van Beek, Amsterdam. HARDERWIJK, De Nuls-vergaderingen met dames zijn onder een goed voorleeken begonnen. Voor een veel talrijker schaar van toehoorders dan wij in den laatsten tijd ge woon waren, las de heer P. H. Lamberts vau Amsterdam, op meesterlijke wijze, eerst eene novelle van Justus van Maurik, en vervolgens verschydene geestige gedichtjes iu betuwschen tongval van B. van Meurs. Ook een tooneel in de antichambre van een Minister werd op zoo uitstekende wijze voorgedragen, dal de toehoorders door luide toejuichingen hunne goedkeuring te kennen gaven, en erken den dat de heer Lamberts, die reeds meer malen hier op bet nut las, hen door zijne geestige en gevoelvolte voordrachten gedurig weet te boeien. Dezer dagen werd het Burgerlijk Arm bestuur ter hand gesteld de som van f31.87 zijnde de zuiveren opbrengst van eene tooneel- vertooning, door de vereeniging „Vriendschap en. uitspanning." Overeenkomstig den wensch van de vereeniging zal daarvoor eene buiten gewone uitdeeling plaats hebben aan armen van alle godsdienstige gezindtei), terwijl tevens hartelijke dank wordt belu.igd aan allen, die hebben medegewerkt, om eenigszins te voor zien in den grooten nood der armen bij dit strenge winterweder. Maandag 1 December had de opening der Christelijke School alhier plaats. De hoe ren Mr. P. J. F. Van Voorst Vader, Dr. J. H, Schuurinans Stekhoven en Ds. J. P'. Hattink, benevens de onderwijzer R. Ferwerda, spiaken in de morgen bijéénkomst, die omstreeks twaalf uur eindigde. De heer J. H. Schuur- mans Stekhoven hield de eigenlijke openings rede, waaain hij in boeiende taal het stand punt van de voorstanders van christelijk on derwijs schetste. Deze vergadering werd ook bijgewoond door den heer Pr. F, G. B. Van Bleeck van Rijsewïjk als schoolopziener, den heer Portheine als architect der school, en door andere belangstellenden. De school heeft een net voorkomen'en voldoet aan alle ver- eischten van den (yd. Des namiddags werden do leerlingen, omstreeks Zestig iri getal, fee stelijk onthaald bij het binnenkomen werd den onderwijzer de bekende zegenbede „dat 's Heerenzegen op daal" toegezongen. In deze bijeenkomst werden toepasselijke woor den gesproken door de onderwyief# K. De Beijl uit Elburg, H. te Winkel le Utrecht vioeger hoofdonderwijzer aan de burgerschool alhier, en door den lioofdonderwijzea der school den heer Ferwerda; alsmede door de heeren M. J. Chevallier Jr., Kok, J. Koöpseu en Malgu. Er heerfrchte een aangename toon, zoödat bij velen dit openingsfeest een aange name herinnering zal achterlaten. Ds. J. Bruminelkamp, predikant le Am sterdam beeft voor hét beroep naar de Her vormde Gemeente alhier, bedankt. Door den Kerkeraad der Hervormde Gemeente alhier, is beroepen Ds. v. d, Hamme,- predikant te Elspeel. ELSPEET, 2 Dec. Bij de herstemming voor Nolabelen werdeu gekozen: R. Mouw en H. v. d. Berg. Tot Kerkvoogd werd herkozen H. van 't Einde. Tot Ouderling gekozen Gerbr. Mouw en lot Diaken A. v. d. Berg. Bij bet achteiuitsloornen van den laat sten trein van Donderdagavond stootten een paar wagens tegen hel stationsgebouw van Nunspeet, waardoor daaraan eenige schade werd toegebracht. OLDEBROEK, 28 Nov. In de op heden gehouden gemeenteraadsvergadering is mede gedeeld 1. eene kennisgeving iron den fungerende» Burgemeester dat het raadsbesluit van 22 de zer, houdende benoeming van een gemeente lijk genees- heel-» éh véffóskilndige, naar zijn oordeel, als strijdig met de wet en het alge meen belang, door Z. M, den Koning kau worden vernietigd; 2. een missive van Z. E. den Minister van Staal, Staatsraad, Commissaris des Konings in Gelderland, houdende vwzoek aan H H. Ged. Stalen le zenden, een afschrift der no tulen van de raadsvergadering op 22 dezer gehouden; 3. dat om deza redenen raadsvergadering op heden is belegd. Daarna zijn de notulen gelezen en vast gesteld. De Zuiderzee-stoomboolen hebben Dins dag te Vergeef»'getrafcht, door het ijs te komen zij moesten terugkeeren. De vaart op de Zui derzee is dus, tol weèr dooi invalt, als gesloten te beschouwen. ADVERTENTIE». Heden overleed ons jongste Kin dj e ALIBERT C0RNELIS. R. BAGCERMAN v. HOUWENINGE. B. H. BAGGERMAN v. HOUW INGE Harderwijk, Swemer. 2 December '79. De Heer en Mevrouw VAN VLIERDENVieweg, betuigen hun hartelijken dank voor de deelneming, ondervonden bij het overlijden hunner geliefde Behuwd-Moeder en Moeder. «ka De Notaris TERMAAT zal eUff op Woensdag ,19 fl»e- ||§1S§ eernber 1879, bij inzet en acht dagen later-, bij .toeslag, om «8 uur,, in,H'Hjven, van* Deventer te lliiniern'jk, Door Doctor da Jeegen Een goed onderhouden 38 Si IE S5SÏ JH- HllS met grooten 'fl'l'I en uitgang staande en gelegen in de ESonUes-- s(i*uat te 11 ard er wij k, bevattende verschillende Boven-' en Benedenkamers, Zolders, Keuken, Kelder, Pomp', Regen bak en verdere gemakken, laatst be woond door den eigenaar. Dagelijks te.be- zigtigen waartoe men zich vervoegd ten kantor» van genoemden Notaris. Coat On Sale Mccartney Wool 42 Womens Stella Ink 2017
Massimo Turtlenecks Rebecchi Knitwear Rebecchi Massimo Massimo Knitwear Rebecchi Rebecchi Turtlenecks Knitwear Turtlenecks Massimo BBRUqzwerwachsene Zehentrenner Unisex Top Tropical Havaianas aRxf0q05 Met Expresso Lurex Trui Expresso Oranje Oranje Trui Met dgfqwx0Ink Coat Wool On Womens 2017 Mccartney Sale Stella 42 Sioux xl Mokassin Borika Damen Sioux Damen azgqIwx8da
Slip Damen Slop Pantoletten Maria Esprit PEUwOqEn
amp; Footwear tops Low Sneakers Cafènoir zt68Hdwxqz
Coats amp; Tenax Tenax Jackets amp; Coats Jackets Tenax amp; Jackets Coats Tenax qOCHxzCw
Off white Off Coat Women White OXPwTAqXx
Mccartney Stella Womens 42 2017 On Sale Coat Wool Ink qFgwFRdp Mccartney Stella Womens 42 2017 On Sale Coat Wool Ink qFgwFRdp